O nás

V Akreditovanom centre pre deti a rodiny NÁVRAT-RDZO od roku 1997 prebieha doliečovací proces pre mladých ľudí závislých na všetkých typoch látkovej a nelátkovej závislosti. Komunitu rodinného typu tvorí maximálne dvanásť mužom vo veku od 18 rokov. Centrum má 7 pracovníkov v trvalom pracovnom pomere. Externými spolupracovníkmi sú psychoterapeut, muzikoterapeut a supervízor.

Vlastníkom nehnuteľnosti centra nachádzajúcej sa 13 km na juhovýchod od centra mesta Zvolen je Banskobystrický samosprávny kraj, s ktorým má NÁVRAT – RDZO zmluvu o výkone správy majetku na dobu neurčitú.

Prevádzka Centra je zabezpečná z prostriedkov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Klient, pokiaľ dostal odporúčanie na pobyt od sociálneho kurátora hradí za resocializačný proces sumu 64,70 €. Zvyšnú časť tvoria sponzorské dary, výsledky pracovnej terapie a 2% z odvedenej dane fyzických osôb.