Štatút

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny udelilo dňa 18.07.2006 Občianskemu združeniu Návrat – RDZO Kráľová akreditáciu
na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení resocializačné stredisko na obdobie 5 rokov.

Rozhodnugtím č. sp. 14850/2016-M_OSSODRAK zo dňa 17.10.2016 akreditáciu predĺžilo na obdobie ďalších 5 rokov.

NÁVRAT-RDZO sa s každým klientom zmluvne zaväzuje na vykonávaní opatrení SPODaSK

a/ vykonávať najmä:

 • sociálnu prácu
 • odbornú diagnostiku
 • pomoc na zvládnutie krízy
 • špeciálne sociálne poradenstvo
 • výchovu
 • pomoc pri príprave na školské vyučovanie
 • liečebno-výchovnú starostlivosť

b) utvárať podmienky najmä na:

 • prípravu stravy
 • záujmovú činnosť
 • kultúrnu činnosť
 • pracovné uplatnenie
 • úschovu cenných vecí

c) zabezpečovať najmä:

 • psychoterapiu
 • stravovanie
 • zdravotnú starostlivosť
 • vzdelávanie a prípravu na povolanie

d) poskytovať starostlivosť najmä:

 • bývanie
 • stravovanie