Komunita 2024

Aj tento rok sme medzi organizáciami, ktoré sa uchádzajú o 2% z poukázanej dane z príjmov FO a PO. Môžete nám venovať tento podiel poukázaním tohto vyhlásenia v daňovom priznaní. Ďakujeme

Vyhlasenie2023

Komunita 2023

Marec 2023

Od dnes 03.03.2023 spúšťame celoslovenskú info linku pomoci pre ľudí užívajúcich návykové látky a pre ich ich rodiny a priateľov, ktorí potrebujú pomoc v tom, ako konať a čo najúčelnejšie pomôcť svojmu rodinnému príslušníkovi ktorý padol do závislosti.
Tento projekt sa nám podarilo vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje.
Telefónne čísla sú dostupné v pracovných dňoch od 10:00 do 16:00
Pravidlá info linky – pred volaním je dôležité si prečítať pravidlá. Ďakujeme za pochopenie.

Informačná linka pre ľudí užívajúcich návykové látky a ich rodiny/blízkych

 

Linka má informačný charakter, je prevádzkovaná Centrom pre deti a rodiny s resocializačným programom Návrat – RDZO a je podporená z finančných zdrojov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Linka je určená pre ľudí so syndrómom závislosti od psychoaktívnych látok, ich rodiny a blízkych a pre ľudí, ktorí vnímajú, že ich užívanie psychoaktívnych látok negatívne ovplyvňuje ich život v rôznych úrovniach (pracovný život, vzťahy a osobný život, zdravotný stav – fyzické a mentálne zdravie). Linka je najmä informačná, klienti a klientky volajúci na linku môžu od pracovníkov linky získať kontakty na odborníkov, informácie o tom, ako by mohli začať liečbu, ako v nej pokračovať, na koho sa obrátiť ale tiež informácie o tom, čo závislosť a spoluzávislosť je. Linka je sprístupnená každý pracovný deň od 10:00 – 16:00 (linka je počas sviatkov vypnutá).

 

Ciele linky:

 

 • informovanie klientov v prípade otázok ohľadne závislosti, nadužívania psychoaktívnych látok, spoluzávislosti
 • podpora klientov, vypočutie klientov volajúcich na linku s cieľom zmierniť ich úzkosť a spoločne hľadať riešenia a možnosti pomoci
 • sprostredkovanie kontaktov na odborníkov v prípade, že o to klient prejaví záujem
 • smerovanie klienta k riešeniu problému, nasmerovanie klienta, avšak s vedomím, že klient preberá plnú zodpovednosť za kroky, ktoré sa rozhodne realizovať

 

Zásady a pravidlá linky:

 

 • linka má najmä informačný charakter, pracovníci linky samozrejme podporia klientov volajúcich na linku, avšak linka v žiadnom prípade nenahrádza psychologické alebo sociálne poradenstvo prípadne psychoterapiu či psychiatrickú pomoc
 • linka je anonymná a toto pravidlo platí pre volajúceho a tiež pre pracovníka linky – volajúci nie je povinný pracovníkovi linky poskytovať žiadne údaje o sebe a tak isto ani pracovník linky nemá túto povinnosť
 • linka funguje len počas pracovných dní od 10:00 do 16:00. Počas sviatkov a víkendov je linka vypnutá
 • osobné údaje o volajúcom sa snaží pracovník linky získať len v prípade, že sa pracovník linky dozvie o skutku porušujúcom zákon, kedy je povinný takúto udalosť oznámiť príslušnému orgánu a tiež v prípade že je ohrozený život volajuceho, alebo niekoho v blízkosti volajúceho – pracovník linky je povinný urobiť všetko čo je v jeho kompetencii, aby sa volajúci, alebo niekto v prítomnosti volajúceho mohol dostať do bezpečia a mimo ohrozenia života – linka však nemá charakter krízovej linky a krízová intervencia sa poskytuje len v krajných a nutných prípadoch, keď nie je možné v danej chvíli konať inak a klienta odporučiť v daný moment na inú službu
 • volanie na linku je spoplatnené podľa cenníka daného telefonického operátora, alebo v rámci paušálu konkrétneho volajúceho
 • dĺžka hovoru je individuálna a maximálny čas hovoru je 45 minút. Na ukončení hovoru sa dohaduje pracovník linky s volajúcim
 • občasná nedostupnosť linky môže byť spôsobená nedostatkom a vyťaženosťou personálu, avšak v prípade akýchkoľviek krátkodobých očakávaných zmien a obmedzení budú tieto zmeny uverejnené na webovej a facebookovej stránke zariadenia CDR Návrat – RDZO
 • na linku môžu klienti volať aj opakovane, avšak v prípade potreby získať viac informácií, prípadne overenia už získaných informácií, nie s cieľom pokračovať v komunikácii s konkrétnym poradcom/poradkyňou linky
 • linka nemá charakter krízovej linky a preto v prípade opakujúcich sa situácií, kde je vyhľadávaná najmä podpora a zmiernenie akútneho úzkostného stavu budú klienti odporučení na vyhľadanie inej služby, ktorá môže nasýtiť ich potreby (linky pomoci pre ľudí v kríze a iné)
 • linka je zameraná na informovanie v téme závislosti, v prípade volania klienta, ktorý prichádza s inou témou, mu bude odporúčaná iná služba
 • pracovníci linky majú právo ukončiť hovor v prípade nevhodného správania sa volajúceho – vulgárne správanie, vyhrážanie sa, sexuálne narážky, opakované dožadovanie sa osobných údajov pracovníka na linke – pracovník linky sa snaží toto správanie osloviť, no v prípade nerešpektovania týchto pripomienok zo strany volajúceho, pracovník hovor ukončuje
 • informácie, ktoré počas hovoru zdieľa volajúci s pracovníkom linky sú dôverné, je však povolené tieto informácie zdieľať v rámci pracovného tímu na linke, aby mohla byť služba skvalitňovaná
 • z prichádzajúcich hovorov sa robia krátke záznamy, ktoré slúžia len pre potreby zariadenia, ktoré prevádzkuje linku (CDR – Návrat – RDZO, Kráľová – Zvolen)
 • počas hovoru môže pracovník linky hovoriť len s jedným človekom, nie je možné – najmä z hľadiska efektivity – aby počas jedného hovoru hovorilo viacero ľudí. Na takúto situáciu pracovník linky môže volajúcich upozorniť a v prípade nerešpektovania tohto pravidla môže hovoriť ukončiť a požiadať volajúcich, aby pokojne využili túto službu, avšak akceptujúc toto pravidlo
 • linka je apolitická, pracovníci linky sú povinní dodržiavať nediskriminujúci prístup, rešpektovať duchovné, sociálno-ekonomické, vekové, rodové, zdravotné, kultúrne a duchovné pomery volajúceho

 

Volajúci so začatím hovoru na linke súhlasí s týmito pravidlami.

 

Platné odo dňa 01.03.2023

27.02.2023
V CDR s resocializačným programom NAVRAT – RDZO pracujeme so závislými klientmi, to nie je žiadna novinka, ale novinka je tá že vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny z operačného programu ľudské zdroje úspešne realizujeme projekt inovatívnejšie a efektívnejšie nástroje pre návrat do života. Pomocou týchto zdrojov sme realizovali kúpu prístroja BIOFEEDBACK a NEUROFEEDBACK, ktorý používa v našom centre naša sociálna pracovníčka, ktorá úspešne zvládla vzdelávanie a dostala tak platný certifikát na jeho obsluhu a vyhodnotenie výsledkov, ktoré pomôžu nášmu tímu a samotným klientom.
U klientov resocializačného programu je oslabená vôľova časť a je rozšírená túžba a potreba po istých formách správania. Na zredukovanie a pozastavenie závislého správania u klienta je potrebná dlhodobá liečba a terapia. Klienti so závislosťou nevedia spracovať dlhodobý stres, majú oslabenú frustračnú zložku, sú náchylní k upadaniu do depresívnych a úzkostných stavov. Vzhľadom k tomu, že nevedia pracovať so svojimi emóciami prejavujú sa u nich impulzívne až agresívne. Biofeedbek je terapeuticky prístroj, ktorý našim klientom dopomohol spoznať fyziologicke prejavy tela, pomohol im naučiť zvládať stres pri dlhodobom terapeutickom pôsobení biofeedbaku mal pozitívne účinky na ich psychický stav. Takáto forma terapie by bola veľkým pozitívym prínosom pre klientov v našom zariadení.

2022

V roku 2022 sme naďalej vykonávali náš program podľa akreditácie, ktorá bolo nášmu centru prolongovaná Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Vykonali sme niekoľko terénnych aktivít ako napríklad Via ferrata HZS na Skalke, Splav rieky Hron v spoločnosti s komunitou Domov Nádeje Prešov, športový víkend na Kráľovej v spoločnosti s CDR Retest, Rekreácia na Domaši, ale aj návšteva kina, divadla, Štátnej opery v Banskej Bystrici. Koncom roka 2022 sme úspešne začali aplikovať do praxe náš projekt Inovatívne a efektívnejšie nástroje pre návrat do života, ktorý bol podporený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Účelom tohto projektu je adresnejšia a priama pomoc závislým klientom a ich spoluzávislým rodinným príslušníkom.

Komunita 2021

Od septembra do súčasnosti prebehlo v našom zariadení toho naozaj dosť. Vplyvom všetkých opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 sme prijali tie najtvrdšie možné preventívne metódy. Zakázali sme návštevy, vychádzky do mesta a priepustky klientov do domáceho prostredia. Bolo to náročné, ale dokázali sme to, že nikto z klientov našej komunity na Kráľovej sa nenakazil. Ďalej sa musíme pochváliť, že všetci naši klienti, ktorý sa dostali do piatej fázy resocializačného procesu sa úspešne zamestnali a budujú si pomaličky nový život. Veríme, že sa im za chvíľu podarí ukončil resocializačný program a reštartovať ich život, ktorý budú žiť už ako abstinujúci. Napriek tomu, že tento rok začína ťažšie, tak ďalej kráčame po ceste, ktorú sme si predurčili. Chceme našich klientov viesť k pokore a učiť ich, že aj maličkosti nám prinášajú radosť. Môžeme sa teda pochváliť aspoň takouto peknou fotkou ktorá dokonale zachytáva príchod jari, príchod niečoho nového.

A začali sme sa venovať aj vlastnému množeniu vodného vtáctva. Toto sú konkrétne husacie vajíčka z nášho chovu. Držte palce, aby z vajíčok sa vyliahli krásne žlté húsky.

Sme tento rok opäť v zozname žiadateľov o 2% z dane z príjmov. Budeme veľmi vďačný ak naše aktivity podporíte. Ďakujeme!

                                          

Komunita 2020

September 2020

16.09.2020

Od 16. – 22.09.2020 bol medzinárodný týždeň dobrovoľníctva. Klienti nášho centra sa každoročne aktívne zapájajú a svojou prácou pomôžu súkromnej materskej škole STADETORE v Banskej Bystrici. Touto činnosťou chceme spropagovať najmä dôležitosť dobrovoľníckej činnosti, ktorá je mimoriadne dôležitá. Záštitu v našom centre nad dňami dobrovoľníctva a šírenie myšlienky dobrovoľníctva šíri náš kolega Peťo Lacika, ktorý klientov motivuje a vedie ich k filantropii už niekoľko rokov.

 

09.09.2020

Absolvovali sme skúšku odvahy a prekonali sme svoj strach na Via ferata Skalka spoločne s našim muzikoterapeutom Mirom Randuškom, ktorý bol našim vodcom na tejto nádhernej atrakcii.

 

August 2020

Pre klientov 4 a 5 fázy sme spoločne s pracovníkmi Oddelenia poradenstva a vzdelávania na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene zorganizovali v našich priestoroch prvý workshop na tému rekvalifikácie v procese reintegrácie klienta v resocializačnom programe. Sme veľmi vďační, že sa nám podarila takáto aktívna spolupráca, ktorú ocenili aj naši klienti.

Máj 2020 – realizácia

Dostali sme finančnú podporu na realizáciu nášho projektu LIVING MOWERS od Slovak stand de luxembourg! Veľmi sa z tohto projektu tešíme, pretože sme mohli privítať v komunite nových členov a rozšíriť si náš statok. Ďakujeme !!!

20.05.2020

Výstup na vrchol Prašivej v Nízkych Tatrách nebol až taký namáhavý, ale stál za to ! Bolo krásne počasie a všetci sme si to užili.

07.05.2020

Prvý tohto ročný úspešný absolvent nášho programu. Sme nesmierne hrdí na tohto chalana. Držíme ti palce a vieš, že kedykoľvek budeš potrebovať podporu v abstinencii, tak sa môžeš na nás obrátiť. Nech sa ti darí

27.04.2020

Trocha neskoro, ale predsa. 27.01.2020 si celý svet pripomenul 75. výročie oslobodenia koncentračného tábora Osvienčim v Poľsku. My sme preto 24.01.2020 toto múzeum navštívili s celou našou komunitou počas našej prvej tohtoročnej a dúfajme, že nie poslednej exkurzie v tomto roku.

09.03.2020

Dobrý deň prajem všetkým. V týchto dňoch sme prijali viacero preventívnych opatrení aby sme aj my dopomohli k tomu, aby sa čo najmenej šíril nový koronavírus COVID-19. Týmto vyhlasujeme, že naše centrum je od 09.03.2020 do odvolania uzatvorené pre akékoľvek návštevy.

Ďakujeme za pochopenie.

KOMUNITA 2019

Terénna akcia v Slovenskom raji

Každoročný splav rieky Hron nemohol chýbať ani v roku 2019

Na komunita cup 2019 sme boli mimoriadne úspešní. 

Absolvovali sme aj spoločnú terénnu akciu s našou spriaznenou komunitou Domova nádeje (Prešov), ktorá sa konala na vodnom diele Domaša

Na jeseň sme absolvovali dva výstupy. Prvý bol na Pustý hrad…

… a druhý na vrch Krížna vo Veľkej Fatre 

Pokračujeme aj vo zveľaďovaní nášho „domova“ a tvoríme si nový – krajší spoločenský priestor

 

 

KOMUNITA 2018

Od 10.06.2018 do 12.06.2018 sme zorganizovali terénnu terapiu – Splav Hrona 2018. Okrem našej komunity sa jej zúčastnila aj komunita resocializačného strediska Nádej z Prešova.

 

Od 22.06.2018 do 24.06.2018 sa uskutočnil 16. ročník Komunita Cup-u a naše resocializačné stredisko bolo opäť súčasťou tohto medzinárodného stretnutia komunít. Dosiahli sme úspechy vo volejbale a vo vrhu guľou.

 

Boli sme aj na návšteve na OLÚP Predná Hora, kde sme po dlhšej dobe predstavili náš resocializačný program a povzbudili sme pacientov v liečbe drogovej závislosti.

18.08.2018 sme zorganizovali v našom resocializačnom stredisku pravidelné stretnutie rodičov a rodinných príslušníkov našich klientov – tzv. rodinná terapia. Sme veľmi vďačný, za účasť rodičov na rodinnej terapii.

Taktiež sme boli na vychádzke v Múzeu SNP v Banskej Bystrici

Aktívne pracujeme na zveľaďovaní nášho hospodárskeho dvora – naši klienti vychovali malé kuriatka a pripravili ideálne podmienky pre chov zajacov 🙂