Resocializačný program

   

     NÁVRAT – RDZO, Centrum pre deti a rodiny

          Miesto výkonu opatrení SPOD a SK Zvolen, Kráľová 540, 96001

          Číslo akreditácie 14030/2006-I/21 AK zo dňa 18.07.2006

          IČO 35980788

 

NÁVRAT-RDZO

CENTRUM PRE DETI A RODINY

RESOCIALIZAČNÝ PROGRAM CENTRA 

 1. Kontaktné údaje centra pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“): NÁVRAT-RDZO, Kráľová 540, 96001 Zvolen, navrat540@gmail.com,navrat-rdzo.eu, tel.: +421 903 536 555, +421 903 533 061

 

 1. Miesto vykonávania resocializačného programu centra:  Kráľová 540, 960 01, Zvolen

 

 1. Celková kapacita centra: 12 osôb

 

 1. d)Opis vnútorných a vonkajších priestorov centra:

Centrum pre deti a rodiny NÁVRAT-RDZO sa nachádza vo Zvolene v miestnej časti Kráľová. Pobytové opatrenia SPODaSK poskytuje celkovo v dvoch samostatne stojacích budovách – hlavná budova a vedľajšia budova. Na pozemku okrem stavieb sa nachádza vonkajšie betónové ihrisko, parkovisko, prístrešok na drevo, humno, dvor, záhrada a priestor určený na chov hydiny. Do budovy sa vstupuje hlavným vchodom, ktorý je vybavený elektrickým zvončekom. Klienti zariadenia sú ubytovaný v tzv. ubytovacom trakte hlavnej budove, ktorý sa nachádza na jej konci. Na začiatku je predsieň kde je chladnička a botník. Klienti majú k dispozícii tri veľkometrážne izby, v každej z nich sú 4 postele s bielizníkom. Ďalej povinnou výbavou je skriňa na osobné veci vešiak a polička. Spoločný stôl v každej izbe, stoličky alebo kreslá. Súčasťou ubytovacieho traktu sú dve kúpeľne. Prvá kúpeľňa má dva sprchové kúty, umývadlo, jedno WC, dve práčky a jednu sušičku bielizne. Druhá kúpeľňa má jeden sprchový kút a jedno umývadlo. Ďalej sa v tomto ubytovacom trakte nachádza ešte samostatne stojace WC a multifunkčná miestnosť určená na kreatívne práce s hlinou, nácvik pracovných zručností alebo na sušenie prádla v zimnom období. Kúrenie ubytovacieho traktu je zabezpečené elektrickými konvektormi v každej izbe klientov a lokálnymi dvomi lokálnymi pieckami na pevné palivo, ktoré sa nachádzajú v prvej izbe a multifunkčnej miestnosti.

V hlavnej budove je ďalej kuchyňa s jedálňou, posilňovňa a pracovňa. V pracovni sa nachádza inšpekčná miestnosť, kde vykonáva svoju prácu pracovník skupiny a kancelária odborného týmu. Zamestnanci majú vlastnú kúpeľňu s WC, umývadlom a sprchovým kútom.

Hlavná budova má ešte povalu, kde je vybudovaná manzartová izba, ktorá je vybavená jednou posteľou, stolíkom, dvomi kreslami a skrinkou na odkladanie vecí. Táto izba je využívaná ako izolačná izba v prípade vírusového ochorenia klienta. Izba môže byť aj využitá pre potreby prenocovania zamestnanca. Na povale je taktiež veľký úložný priestor pre sezónne veci organizácie a klientov.

Vo vedľajšej budove sa na prízemí nachádza dielňa so skladom náradia a chovné centrum pre zajace a odchov hydiny. Na poschodí vedľajšej budovy sa nachádza kancelária riaditeľa a veľká spoločenská miestnosť – obývačka, ktorá je vybavená kreslami, TV, pracovným stolíkom a nástrojmi na muzikoterapiu.

 

Rodinní príslušníci klientov majú možnosť v centre navštíviť svojich príbuzných na základe:

a.)    Pozvánky na pravidelné stretnutie rodinných príslušníkov za účelom sanácie rodinných väzieb. Rodinné stretnutie je organizované centrom.

b.)   Klient využije možnosť návštevy svojej rodiny v centre za predpokladu, že splnil určité podmienky, ktoré sú definované v resocializačnom procese. Návšteva rodinných príslušníkov je na žiadosť klientka.

Centrum nevytvára rodinným príslušníkom klientov možnosť pobytu s klientom v centre.

 1. e)Cieľovou skupinou centra sú plnoleté fyzické osoby, mužského pohlavia (ďalej „Klienti“), ktorým pobyt v centre s resocializačným programom odporučil lekár v špecializovanom odbore psychiatria so záverom diagnostikovania drogovej závislosti a odporúčania sociálneho kurátora pre plnoleté dospelé osoby príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Centrum bude prijímať klientov aj bez odporúčania sociálneho kurátora pre plnoleté fyzické osoby príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

 1. f)Pôsobnosť centra je v rámci celého územia Slovenskej republiky. To znamená, že prijatie klienta nie je limitované jeho miestom trvalého pobytu.

 

 1. g)Podmienky a priebeh prijatia:

 

–    Podmienky prijatia: Splnenie podmienky cieľovej skupiny. Do centra môže byť prijatá jedine fyzická osoba, ktorá dosiahla plnoletosť, je mužského pohlavia, má odporúčanie na pobyt v resocializačnom stredisku od lekára v špecializácii odboru psychiatria, absolvoval minimálne detoxifikačnú liečbu v zdravotníckom zariadení a po jej ukončení dostal odporúčanie na pobyt v resocializačnom stredisku. Ďalej pre prijatie do centra je nutné, aby pobyt v centre odporučil aj sociálny kurátor pre plnoleté fyzické osoby miestne príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Do centra môže byť prijatý aj taký klient, ktorému boli okrem základnej diagnózy závislosť na návykových a psychoaktívnych látkach diagnostikované aj iné poruchy správania a psychiky v dôsledku užívania návykových a psychoaktívnych látok.

 

–    Priebeh prijatia: Službukonajúci zamestnanec centra na základe komplexného odporučenia špecializovaného lekára v odbore psychiatra, sociálneho kurátora a žiadosti o prijatie klienta do centra s resocializačným programom vyhotoví písomnú zmluvu s klientom. Následne s klientom prebehne anamnestický rozhovor, počas ktorého pracovník centra zistí základne údaje o klientovi. Medzi klientom a centrom sa uzatvorí zmluva o úschove cenností. Ak klient písomne odovzdá súhlas so spracovaním osobných údajov, tak pracovník jeho písomnosti uloží do jemu pridelenej spisovej zložky. S klientom pri príchode do centra je vytvorení individuálny resocializačný program (viď. písm. j.).

 • Opis spôsobu oboznámenia sa s resocializačným programom:

Službukonajúci pracovník oboznámi klienta s resocializačným programom centra a vnútornými pravidlami centra v inšpekčnej miestnosti. Po osobnom oboznámení novoprijatého klienta zvolá všetkých klientov do spoločenskej miestnosti, aby prebehla medzi klientmi zoznamovacia skupina. Novoprijatý klient má následne jeden kalendárny týždeň na to, aby sa stotožnil s resocializačným programom centra. Po týždni novoprijatý klient predstúpi pred komunitu a riaditeľa centra, aby si overili jeho znalosť resocializačným programom a vnútornými pravidlami a následne mu bude riaditeľom strediska pridelená prvá fáza. Klient písomne odovzdá svoj životopis a vlastnoručne podpíše, že porozumel resocializačnému programu centra a vnútorným pravidlám.

 

 • Dôvody vylučujúce vykonávanie resocializačného programu v centre: osoby s ťažkým zdravotným postihnutím motorického ústrojenstva

 

 1. h)Opis odborných metód práce: V rámci resocializačného programu centra je klientom zabezpečená psychoterapia skupinovou a individuálnou formou, špecializované sociálne poradenstvo, individuálna aj skupinová sociálna práca, nácvik pracovných zručností v oblasti hospodárstva, pôdohospodárstva a gastronómie, športová aktivita, biblioterapia, arteterapia, muzikoterapia prostredníctvom certifikovaných odborníkov s ktorými má centrum uzatvorenú dodávateľskú zmluvu, nácvik relaxácie, prvky sociálno-psychologického výcviku.

 

 1. Resocializačný program centra podľa jednotlivých fáz: Resocializačný program centra je časovo rozdelený do intervalu 18 až 24 mesiacov a je rozdelený do piatich fáz.

 

Dĺžka prvej fázy (adaptačno-motivačnej) závisí od pripravenosti klienta. V prípade, že klient absolvoval strednodobú liečbu v špecializovanom zdravotníckom zariadení, trvá prvá fáza minimálne 2 mesiace. Pokiaľ klient neabsolvoval takúto prípravu trvá prvá fáza 3 mesiace. Prvá fáza slúži na osvojenie si denného režimu, poriadku, základných návykov. Počas tejto fázy sa pracuje najmä na udržaní záujmu klienta k resocializácii zmene životného štýlu. Odborný tím centra pozostávajúci zo zamestnancov centra sa musí jednohlasne zhodnúť na tom, že klient splnil všetky ciele prvej fázy. Následne odborný tím centra vyzve klienta prvej fázy, aby písomne vyhodnotil fázu. Následne svoj prestup do vyššej fázy musí obhájiť na skupine pred komunitou a riaditeľom centra. Pokiaľ však existuje relevantný dôvod, že klient svoj prestup do vyššej fázy neobháji, odborný tím udelí klientovi odklad prestupu po dobu jedného mesiaca, aby nanovo zhodnotil svoje fungovanie v komunite počas prvej fázy. Tento istý postup platí aj pri ďalších fázach resocializačného procesu.

Druhá fáza (nápravno-výchovná) slúži na urovnanie spoločenských vzťahov klienta s rodinou  a na jeho vyrovnanie sa s drogovou závislosťou, na posilnenie pracovných návykov, zodpovednosti za seba samého a za komunitu centra. Naďalej sa pracuje na osobnostných a sociálnych problémoch, na začlenení sa do spoločnosti. Klient začína byť viac konfrontovaný s problémami vyplývajúcimi s kontaktom so širším sociálnym okolím centra. Fáza trvá 4 – 5 mesiacov a po jej absolvovaní si klient pripraví jej vyhodnotenie, ktoré musí obhájiť na skupine pred komunitou a riaditeľom centra.

Tretia fáza (sociálno – rehabilitačná) slúži na posilnenie  vzťahov klienta so svojou rodinou, úplné vžitie pracovných návykov, na rozvíjanie pravidiel spoločenského správania a osvojovania si zásad spoločenského spolunažívania. Zvyšuje sa tlak na klienta v zodpovednosti za seba a za skupinu centra. Fáza trvá 4 – 5 mesiacov a po jej absolvovaní si klient pripraví jej vyhodnotenie, ktoré musí obhájiť na skupine pred komunitou a riaditeľom centra.

Štvrtá fáza (kontaktná) slúži na aplikáciu pozitívnych návykov, ktoré klient nadobudol počas svojho resocializačného programu v centre do spoločnosti.   Klientovi v štvrtej fáze sú centrom poskytnuté komplexné možnosti pre sprostredkovanie štúdia, alebo pomoci pri hľadaní zamestnania, napísať si správne životopis, motivačný list a žiadosť o zamestnanie. Jej trvanie je stanovené na 4 – 5 mesiacov. Klient v štvrtej fáze môže študovať v rámci prípravy pre budúce povolanie a v poslednom mesiaci štvrtej fázy si môže aktívne hľadať zamestnanie na trhu práce. Ukončenie štvrtej fázy je podmienené vypracovaním hodnotiacej práce štvrtej fázy,

 

Piata fáza (reintegračná). Klient v piatej fáze plynule prechádza z chráneného prostredia centra do spoločnosti a je plne adaptovaný na život mimo chráneného prostredia. Trvanie piatej fázy je v intervale od 4 – 6 mesiacov. Klientovi v poslednej fáze je umožnené pracovať mimo centra, ďalej študovať v príprave na budúce povolanie. Môže mať k dispozícii svoj vlastný automobil. Na záver fázy klient zhodnotí celý resocializačný proces vypracovaním záverečnej práce, kde klient zhodnotí svoj resocializačný program a obháji pripravenosť abstinovať počas nasledujúceho obdobia jeho života.

 

 • Zostup klienta v resocializačnom procese:

V resocializačnom procese môže klient aj zostúpiť o jednu alebo viac fáz. Zostup hrozí klientovi za vážne porušenie pravidiel centra, napríklad za nedovolené opustenie centra na menej ako 24 hodín počas ktorého nedošlo k recidíve alebo relapsu, alebo za verbálnu agresiu, ktorá nepresiahne parametre fyzického kontraktu s iným klientom. O zostupe klienta o jednu alebo viac fáz rozhoduje riaditeľ centra po porade s terapeutickým tímom.

 

 1. j)Opis tvorby a vyhodnocovania individuálneho resocializačného programu a základná štruktúra individuálneho resocializačného programu

 

Individuálny resocializačný program klienta (ďalej len IRP) je procesom, ktorý zahŕňa identifikáciu individuálnych potrieb, voľbu cieľov IRP, voľbu metód na dosiahnutie želaného cieľa, plán činností a aktivít napĺňania IRP a jeho hodnotenie. IRP klienta sa vytvorí pri nástupe klienta do centra. Službukonajúcim pracovníkom sú klientovi poskytnuté základné informácie o IRP. Službukonajúci pracovník do IRP napíše dátum nástupu do centra a zodpovednú osobu za spracovanie a vyhodnocovanie IRP klienta. IRP aktívne tvorí klient v spolupráci s psychológom a sociálnym pracovníkom centra. Na IRP sa ďalej aktívne participuje sociálny kurátor pre dospelé plnoleté osoby príslušného orgánu SPODaSK. IRP klienta sa vypracuje na začiatku pobytu a zhodnocuje sa pravidelne raz za mesiac. Za hodnotenie IRP sú zodpovední psychológ a sociálny pracovník centra.

 

 • Pri práci s klientom a jeho IRP odborný tím centra v zložení sociálny pracovník a psychológ aktívne spolupracuje so sociálnym kurátorom miestne príslušného Úradu práce, soc. vecí a rodiny. V spojení sú telefonicky, písomne a osobne počas návštev sociálneho kurátora v centre, vždy podľa potreby a podľa aktuálnej situácie v ktorej sa klient centra nachádza.

 

IRP v základnej štruktúre obsahuje:

 • Meno a priezvisko klienta,
 • Dátum narodenia klienta,
 • Miesto trvalého pobytu,
 • Nástup klienta do centra,
 • Špecifikácia drogovej závislosti,
 • Pridelenie adaptačnej fázy a v nasledujúcom období aktuálna fáza,
 • Aktuálne obdobie, ktoré sa hodnotí,
 • Opis odborných metód, ktoré sa aktuálne využívajú pri práci s klientom vzhľadom na pridelenú fázu v resocializačnom procese,
 • Konkrétne úlohy na dosahovanie žiadaného cieľa a spôsob zapojenia rodiny do sociálnej práce s rodinou klienta.
 • Spôsob zapojenia klienta do zabezpečovania chodu centra v jednotlivých fázach resocializačného programu,
 • Určenie úloh a spôsob zapojenia orgánu SPODaSK.
 • Spôsob využitia osobného voľna a využívané voľnočasové aktivity,
 • Spôsob zabezpečenia zdravotnej starostlivosti,
 • Spôsob udržiavania kontaktu s rodinnými príslušníkmi klienta v centre,
 • Plán následnej odbornej pomoci po ukončení resocializačného programu,
 • Kontaktné údaje pracovníka, ktorý IRP vyhotovil,
 • Participujúce subjekty na IRP klienta v hodnotenom období,

 

 1. k)Štandardný denný režim

je všeobecne dodržiavaný bez ohľadu na jednotlivé fázy.

 

–    Pracovný deň (pondelok – piatok)

V pracovných dňoch začína budíčkom o 6.30. Nasleduje rozcvička, osobná hygiena, raňajky po raňajkách klientom zabezpečuje program nácvik pracovných zručností, ktorý začína o 8.00 a končí o 16.00 s desiatovou prestávkou, obedňajšou prestávkou a olovrantom. Do večere o 18.00 je priestor na upratovanie a športové aktivity a kontakt s rodinnými príslušníkmi (okrem klientov prvej fázy) Večerná skupina začína po televíznom spravodajstve o 19.00 a trvá spravidla 2 hodiny – na večernej skupine klienti za prítomnosti službukonajúceho pracovníka hodnotia aký mali deň, alebo hovoria o svojich pocitoch. Večierka je o 22.00 hodine.

 

 • Sobota

V sobotu klienti režim dňa začínajú budíčkom o 7:00. Nasleduje osobná hygiena, rozcvička a raňajky. 8.30 začína veľké upratovanie priestorov zariadenia v interiéri a exteriéri. Počas upratovania majú klienti jednu prestávku o 10:00 na olovrant. O 12:00 je obed. Od 13.00 – 18.00 je vytvorený priestor na spoločnú aktivitu alebo individuálnu aktivitu kedy klienti majú možnosť ísť na spoločnú vychádzku do prírody, alebo venovať sa športovej činnosti. od 18.00 – 18.30 je večera. Od 18.30 – 19.00 je príprava na večernú skupinu a kontakt s rodinnými príslušníkmi (okrem klientov prvej fázy). O 19.00 začína večerná skupina kde klienti bilancujú prežitý deň. Po skupine do 22.00 je osobné voľno, ktoré môžu klienti využiť napríklad na čítanie kníh alebo sledovanie filmu. 22.00 je večierka.

 

 • Nedeľa

V nedeľu klienti režim dňa začínajú budíčkom o 8.00. Nasleduje osobná hygiena, a raňajky. 9.00 začína upratovanie osobných priestorov klientov zariadenia v interiéri a končí o 10.00 o 10:00 majú klienti osobné voľno. O 12:00 je obed. Od 13.00 – 18.00 je vytvorený priestor na spoločnú aktivitu alebo individuálnu aktivitu kedy klienti majú možnosť ísť na spoločnú vychádzku do prírody, alebo venovať sa športovej činnosti. od 18.00 – 18.30 je večera. Od 18.30 – 19.00 je príprava na večernú skupinu a kontakt s rodinnými príslušníkmi (okrem klientov prvej fázy). O 19.00 začína večerná skupina kde klienti bilancujú prežitý deň. Po skupine do 22.00 je osobné voľno, ktoré môžu klienti využiť napríklad na čítanie kníh alebo sledovanie filmu. 22.00 je večierka.

 

 • Sviatok

Dodržuje sa rovnaký režim dňa ako v nedeľu.

Centrum raz za týždeň realizuje pre klientov muzikoterapiu, ktorú zabezpečuje dodávateľskou zmluvou s certifikovaným muzikoterapeutom. Raz týždenne, spravidla vo štvrtok, vedie riaditeľ rekapitulačnú skupinu – riešia sa na nej organizačné záležitosti a klienti zrekapitulujú dôležité skutočností, ktoré sa udiali počas celého týždňa. Raz týždenne je tematická skupina, ktorú vedie vybraný klient a pripravuje si ju v spolupráci so službukonajúcim zamestnancom centra. Raz týždenne je zrkadlová skupina, zameraná na konkrétneho klienta, počas ktorej mu ostatní klienti dajú spätnú väzbu na jeho fungovanie, resp. nefungovanie v komunite. Po tejto konfrontácii klient vypracuje sebareflexiu a na druhý deň ju prezentuje pred komunitou.

 

 • Podmienky pre záujmovú činnosť, športovú činnosť, kultúrnu činnosť, rekreačnú činnosť a prejavovanie náboženského vyznania a viery:

 

Osobné voľno si klienti organizujú individuálne i spoločne pod vedením službukonajúceho zamestnanca centra. Osobné voľno je v čase pracovných dní od 16:00 do 18:00 a od 20:00 do 22:00. Počas osobného voľna majú klienti k dispozícii knižnicu a môžu realizovať voľnočasové aktivity. Klienti vo vyšších fázach môžu mať vychádzku a návštevy, resp. priepustky. Klienti centra môžu využívať v čase osobného voľna možnosti na športové aktivity. V areáli centra sa nachádza multifunkčné ihrisko na volejbal, futbal a hokejbal. V budove centra je zriadená posilňovňa. Klienti majú možnosť využiť nedeľný režim na návštevu kostola. Najmä víkendový režim v centre je postavený tak, aby klienti tento čas využili na voľnočasové aktivity a spoločný program. Spravidla raz mesačne býva jednodňová terénna aktivita, t. z., že klienti idú spoločne so službukonajúcim zamestnancom na celodenný výlet mimo zariadenia na pešiu túru, alebo bicyklovú turistiku. Dva krát ročne centrum organizuje viac dňovú aktivitu mimo centra.

Centrum pre deti a rodiny s resocializačným programom spolupracuje aj s inými centrami s resocializačným programom pre plnoleté fyzické osoby na území SR a môžeme vykonávať krátkodobé výmenné pobyty klientov medzi centrami po vzájomnej dohode riadiaceho orgánu centier. Tieto krátkodobé pobyty nepresiahnu 5 po sebe idúcich dní. Sú určené na zmenu prostredia, spoznanie nových ľudí a ich problémov v problematike drogovej závislosti, spoznanie nových pohľadov na problém klienta cez nových odborných pracovníkov iného centra a podobne. Týchto pobytov sa môžu zúčastniť klienti v ktorejkoľvek fáze.

 

 1. l)Opis zabezpečenia zdravotnej starostlivosti pre klienta centra: V rámci zabezpečenia zdravotnej starostlivosti spravidla sociálny pracovník alebo asistent sociálneho pracovníka sprevádza klienta do ambulancie všeobecného lekára vo Zvolene, kde klienta zaregistrujú a lekár si vyžiada zdravotnú dokumentáciu od predošlého lekára klienta. Klient je taktiež sprevádzaný na vstupné vyšetrenie do ambulancie Centra pre liečbu drogových závislostí v Banskej Bystrici a prípadne na iné lekárske vyšetrenia podľa individuálnych potrieb klienta.

 

 • Centrum zabezpečuje lekárske vyšetrenie krvi alebo iného biologického materiálu poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti, ak má podozrenie na požitie alkoholu, alebo iných návykových látok klientom centra podľa § 57 ods. 4 písm. b) zákona č. 305/2005. Klientovi pri návrate z priepustky, alebo pri nástupe do centra je urobený kontrolný odber moču a kontrolná dychová skúška na prítomnosť návykovej látky v tele. Pri pozitívnom výsledku je klient bezodkladne sprevádzaný službukonajúcim personálom do zdravotného strediska – Centrum pre liečbu drogových závislostí v Banskej Bystrici na laboratórne vyšetrenie jeho telesných tekutín. Pri pozitívnom zistení laboratórnou skúškou je klient z centra vylúčený. Zamestnanci centra majú právo urobiť kontrolný odbor moču na prítomnosť návykových látok v tele a kontrolu dychu na prítomnosť alkoholu (tzv. screening) aj operatívne.

 

 • m)Štruktúra pracovných miest a počet zamestnancov centra: Počet zamestnancov centra je osem. Centrum vedie riaditeľ, ktorý je zároveň osobou zodpovednou za vykonávanie opatrení v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v odbore Sociálna práca. Nepretržitú prevádzku centra zabezpečujú piati zamestnanci skupiny z ktorých traja majú dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore humanitného zamerania a dvaja zamestnanci majú dosiahnuté minimálne úplne stredoškolské vzdelanie. Centrum ďalej disponuje odborným tímom v zložení psychológ a sociálny pracovník s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním II. stupňa príslušného odboru (psychológia, resp. sociálna práca). Arteterapiu, muzikoterapiu, psychoterapiu, supervíziu a účtovníctvo zabezpečuje centrum prostredníctvom zmluvy o dielo, resp. dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce.

 

P. č. Názov pracovného miesta Počet zamestnancov/Úväzok Dosiahnuté vzdelanie
1 Zodpovedný zástupca odbornej spôsobilosti, riaditeľ centra pre deti a rodiny sociálny pracovník člen odborného tímu 1/1,5 VŠ II. st. (Mgr.) odbor sociálna práca
2 Sociálny pracovník člen odborného tímu 1/1 VŠ II. st. (Mgr.) odbor sociálna práca
2 Psychológ/psychologička člen odborného tímu 1/0,5 VŠ II. st. (Mgr.) odbor psychológia,
3 Zamestnanec mimo odborného tímu, zabezpečujúci chod (zamestnanec skupiny) 3/3 VŠ II. st. (Mgr.) v odbore sociálna práca, psychológia, andragogika, pedagogika prípadne alebo študijných odborov lekárskych alebo nelekárskych zdravotníckych vied.
4 Zamestnanec mimo odborného tímu, zabezpečujúci chod centra (zamestnanec skupiny) 2/2 Min. úplne stredoškolské vzdelanie.

 

 1. n)Spôsob udržiavania kontaktov s príbuznými a osobami, ku ktorým má plnoletá fyzická osoba blízky vzťah, vrátane podmienok návštev v centre, záleží od napĺňania individuálneho resocializačného programu klienta. Vo všeobecnosti návštevy nesmú narúšať resocializačný proces. Počas adaptačno-motivačnej fázy má klient obmedzený kontakt s príbuznými a blízkymi osobami, prístup na internet a možnosť používania telefónu. Informácie mu sprostredkuje riaditeľ alebo iný zamestnanec centra a zaznačí ich v kontaktnej knihe. Vo vyšších fázach má klient možnosť prístupu na internet, odosielania a prijímania listových zásielok,  telefonátov, osobných návštev.  Termín návštev klienta s blízkou osobou dohodne riaditeľ. Minimálne raz štvrťročne centrum zorganizuje spoločné stretnutie blízkych osôb klientov a v rámci rodinnej terapie im poskytne poradenstvo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            o)Popis práv a povinností  klienta, pre ktorého sa vykonáva resocializačný program v centre vo vzťahu k jednotlivým fázam resocializačného procesu a vo vzťahu k rodinným príslušníkom klientov centra:

 

–    Prvá fáza: V prvej fáze má klient obmedzený kontakt s vonkajším prostredím, aby mal priestor pre získanie náhľadu na seba a svoju závislosť, pre potrebu liečby svojej závislosti a tiež pre sociálne a osobnostné problémy, spojené s dlhodobým užívaním návykovej látky. Telefonovať môže iba v prítomnosti zamestnanca centra. Centrum môže opustiť iba v sprievode zamestnanca centra. Nemá určené zodpovednosti v centre. Poštu ešte nemôže prijať a odosielať rodine, alebo známym. Poštu môže prijať a odoslať jedine inštitúciám. Kontakt s rodinou a známymi môže klient prvej fázy udržiavať prostredníctvom službukonajúceho pracovníka centra, alebo riaditeľa centra. Rodina môže klientovi doručiť balík v ktorom môžu byť veci bežnej potreby (napr. hygienické potreby alebo sezónne ošatenie). Rodina klienta, ktorý je v prevej fáze sa môže informovať o priebehu resocializačného procesu svojho blízkeho prostredníctvom službukonajúceho pracovníka alebo riaditeľa centra. Pri nástupe klienta do centra službukonajúci pracovník centra telefonicky kontaktuje rodinného príslušníka, ktorého klient označí ako kontaktnú osobu. Službukonajúci pracovník rodinnému príslušníkovi stručne predstaví resocializačný program, oboznámi ho s právami a povinnosťami jeho blízkeho a dohodnú sa na spolupráci.

–    Druhá fáza: V druhej fáze môže telefonovať s blízkou osobou raz týždenne, bez prítomnosti službukonajúceho zamestnanca. Môže napísať a prijať list bez ohľadu na adresáta alebo odosielateľa. Môže použiť internet. Raz mesačne môže prijať návštevu blízkej osoby v centre a raz mesačne môže ísť na 48 hodinovú priepustku k rodine. Môže ísť na vychádzku spolu s iným klientom centra mimo budovu centra. Na základe rozhodnutia zamestnancov centra a ostatných členov skupiny prijíma určenú zodpovednosť. Klient druhej fázy môže odosielať balík a prijímať balík od rodinných príslušníkov podľa potreby. Rodina klienta v druhej fáze sa môže informovať na svojho príbuzného u službukonajúceho pracovníka alebo riaditeľa centra.

–    Tretia fáza: V tretej fáze môže mať denne jeden telefonát bez prítomnosti službukonajúceho zamestnanca, raz týždenne ísť na vychádzku samostatne, napísať a prijať list a použiť internet. Raz mesačne môže ísť samostatne na 72 hodinovú priepustku mimo zariadenia centra. Od zamestnancov centra prijíma vyššie zodpovednosti.

–    Štvrtá fáza: V štvrtej fáze má prístup na internet a telefón môže mať k dispozícii denne. Raz týždenne môže mať samostatne vychádzku a priepustku raz mesačne s dĺžkou pobytu v domácom prostredí nie dlhšie ako 5 dní. Je pomocníkom službukonajúcemu zamestnancovi centra. Klient môže prijať v centre poštu bez obmedzenia, klient môže prijať návštevu v centre v čase osobného voľna.

    Piata fáza: V piatej fáze má prístup na internet bez obmedzenia, telefón má k dispozícii denne. Vychádzku kvôli pracovným povinnostiam z centra musí klient ohlásiť minimálne deň vopred službukonajúcemu pracovníkovi. Priepustku môže čerpať len počas víkendu a to len na účel návštevy rodinného prostredia. Počas pracovného týždňa sa klient sústreďuje hlavne na to, aby si vytvoril čo najvhodnejšie pracovné prostredie a našiel zamestnanie. Pri hľadaní zamestnania úzko spolupracuje s odborným tímom a pracovníkom skupiny. Návštevy môže prijímať denne ale nemôže tým narušiť režim centra. Poštu môže prijímať aj odosielať podľa jeho potreby. Pravidelne raz za týždeň je povinný referovať svoj progres riaditeľovi centra.

Rodičia a rodinný príslušníci plnoletých osôb – klientov sa zúčastňujú rodičovských stretnutí, ktoré sa v centre organizujú tri krát do kalendárneho roka. Centrum rodičom písomne, alebo telefonicky oznámi termín konania sa rodičovského stretnutia najmenej mesiac vopred.

 • opis zabezpečenia školskej dochádzky a prípravy na povolanie plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonáva resocializačný program v centre:

Klient centra sa môže pripravovať na budúce povolanie len v štvrtej a piatej fáze resocializačného procesu. Klientovi v štvrtej a piatej fáze sú centrom poskytnuté komplexné možnosti pre sprostredkovanie štúdia

Práva klienta v centre

Kontakt s rodinou za splnenia resocializačného programu podľa písm. o), zúčastňovať sa aktivít centra, využívať individuálnu a skupinovú sociálnu prácu a psychologickú pomoc. Využívať voľnočasové a kultúrne možnosti centra.

 • Povinnosti klienta v centre

Dodržiavať resocializačný program centra a denný režim centra

 1. p) Taxatívne vymedzené pravidlá resocializačného programu, opis opatrení na predchádzanie ich porušovania a taxatívny opis výchovných prostriedkov, ktoré je možné použiť za ich nedodržanie, vrátane času ich trvania:

Základné pravidlá resocializačného programu:

 • dodržiavanie abstinencie v centre aj mimo centra
 • zákaz agresívneho správania, verbálneho aj v fyzického
 • zákaz krádeže a iných trestných činov a priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu
 • zákaz hrania hazardných hier
 • zákaz nedovoleného opustenia centra
 • zákaz mať pohlavný styk v objekte
 • zákaz navštevovať herne a špecializované predajne s alkoholom
 • zákaz mať pri sebe lieky, zbrane, bojové nože, britvy a žiletky, jedy a prchavé látky
 • nácvik pracovných zručností je súčasťou resocializačného programu
 • povinnosť spolupracovať na aktivitách resocializačného programu
 • klienti si nemôžu medzi sebou požičiavať lieky, cigarety, peniaze alebo kávu

typy výchovných prostriedkov:

 • vylúčenie klienta z centra
 • podmienečné vylúčenie klienta z centra
 • sankcia
 • napomenutie

Resocializačný program je prijatý každým klientom podpisom zmluvy pri nástupe do centra a dodržiavaný počas celého pobytu bez ohľadu na jednotlivé fázy. Základné opatrenie na predchádzanie porušovania pravidiel resocializačného programu spočíva v tom, že každý člen má právo dávať návrhy pravidiel a hlasovať o ich prijatí.

Vylúčenie klienta z centra:

Pri  závažnom porušení pravidiel resocializačného programu (porušenie abstinencie, agresívne správanie spojené s fyzickou inzultáciou klienta, pohlavný styk v objekte, hranie hazardných hier, nedovolené opustenie centra) je klient z centra vylúčený.

Podmienečné vylúčenie klienta z centra:

V prípade menej závažného porušenia vnútorného poriadku (neskorý príchod z priepustky, neodovzdaný mobilný telefón, cigarety alebo financie po návrate z priepustky alebo vychádzky, verbálna agresivita voči klientovi alebo skupine klientov)  komunita na čele so službukonajúcim zamestnancom centra navrhuje podmienečné vylúčenie klienta v trvaní dvoch týždňov. Vyhodnotenie fungovania klienta počas podmienečného vylúčenia prebieha na rekapitulačnej skupine. Za každé podmienečné vylúčenie klienta sa jeho prestup do vyššej fázy posúva o dobu trvania tejto podmienky. Ak sa v priebehu 2 týždňov po podmienečnom vylúčení dopustí ďalšieho závažného priestupku, je z resocializačného strediska vylúčený. Podmienečné vylúčenie klienta z centra sa vyznačí v jeho IRP.

Podmienečné vylúčenie klienta je typ sankcie, ktorou sa klient za porušenie pravidiel centra automaticky nevylúči, ale jeho vylúčenie sa podmienečne odloží na dobu dvoch týždňov. Ak v priebehu trvania podmienečného vylúčenia sa klient voči pravidlám centra nepreviní zotrváva naďalej v centre a v podmienke sa osvedčil.

Sankcia:

Klient môže získať sankciu za 4 napomenutia po sebe. Výsledkom je jednoduchá a ľahká pracovná činnosť, ktorú klient musí vykonať v priebehu dvoch dní a v čase svojho osobného voľna. Dĺžka výkonu sankcie je dve hodiny. Konkrétnu sankciu určuje komunita za prítomnosti zamestnanca skupiny. Napríklad práca pri odhrabávaní snehu v zimnom období, alebo práca v záhradke v letnom období. Vykonaná sankcia sa klientovi vyznačí v jeho IRP. Pokiaľ klient v kalendárnom mesiaci získal 4 sankcie tak komunita klientovi uloží podmienečné vylúčenie klienta z centra.

Napomenutie:

Udeľuje sa klientovi centra za malé porušenie resocializačného programu.  Nedodržiavanie časov v režime dňa, alebo za nedôslednosť pri udržiavaný osobného poriadku v svojich veciach a nedôsledné plnenie osobných úloh. Napomenutie sa vyznačí v IRP klienta. Za 4 napomenutia po sebe je klient ohodnotení sankciou.

 1. q) Postup pri určovaní výchovných prostriedkov:

Napomenutie, sankcia a podmienečné vylúčenie klienta sa v komunite navrhuje vždy na večernej skupine. Udelenie sankcie a napomenutie môže iniciovať klient II. fázy, alebo vyššej a vždy to musí schváliť službukonajúci zamestnanec. Podmienečné vylúčenie klienta z centra iniciuje len službukonajúci zamestnanec. Vylúčenie klienta z komunity má okamžitý charakter a realizuje sa vždy po zistení závažného porušenia. Jeho realizáciu iniciuje službukonajúci zamestnanec. Podmienečné vylúčenie klienta z centra a vylúčenie klienta z centra musí vždy schváliť riaditeľ centra. O použití výchovného prostriedku klienta, ktorý je v centre na základe odporúčanie sociálneho kurátora pre plnoleté fyzické osoby bude pravidelne upovedomení príslušný Úrad práce, soc. vecí a rodiny.

 

Ak klient nesúhlasí s použitím výchovného prostriedku za porušenie pravidiel resocializačného programu centra, službukonajúci zamestnanec zvolá mimoriadnu skupinu, na ktorej sa dohodne nový výchovný prostriedok, alebo ostane v platnosti už použitý ktorého dĺžka realizácie však nemôže presiahnuť dobu 2 týždne.

 

 r)Spôsob evidencie výchovných prostriedkov: Vykonané výchovné prostriedky budú evidované a vyhodnocované v samostatnej knihe a duplicitne v IRP jednotlivého klienta.

 

 1. s) Spôsob akým sa môže klient obrátiť bez vedomia vedenia centra na orgán SPODaSK a i.: Klient, pre ktorého sa vykonáva resocializačný program, sa v prípade nespokojnosti s vykonanými výchovnými prostriedkami voči jeho osobe môže obrátiť v prvom rade na správnu radu občianskeho združenia NÁVRAT – RDZO. V prípade nenaplnenia predstáv klienta o rozhodnutí sa ďalej môže aj bez vedomia centra obrátiť na sociálneho kurátora, verejného ochrancu ľudských práv, súd a prokuratúru a to osobne počas vychádzky alebo priepustky, prípadne sa na nich môže obrátiť prostredníctvom listu. Ak je klient v prvej fáze, môže požiadať klienta vo vyššej fáze, aby mu na pošte odoslal list.

 

 1. t)Predchádzanie rizikovým situáciám:

 

Úraz

 1. Klient je povinný dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, o ktorom je poučený pri nástupe do centre. Oboznámenie a následnú kontrolu vykonáva a zabezpečuje službukonajúci zamestnanec centra v tíme skupina.
 2. Každý úraz je klient povinný nahlásiť službukonajúcemu zamestnancovi v centre, ktorý u danej udalosti vykoná zápis
 3. Službukonajúci zamestnanec zodpovedá za ďalší postup podľa rozsahu úrazu:
 • Drobné poranenie ošetrí pomocou vybavenej lekárničky.
 • Úrazy vyžadujúce lekárske ošetrenie zabezpečí bezodkladným prevozom klienta do príslušného zdravotného zariadenia
 • Pri ťažkých úrazoch – život ohrozujúcich službukonajúci zamestnanec zabezpečí privolanie rýchlej zdravotnej pomoci a poskytuje prvú pomoc a riadi sa pokynom dispečera linky prvej pomoci 112

Nedovolene opustenie centra

 1. Patrí k porušeniu základných pravidiel resocializačného programu za ktoré je možné použiť výchovný prostriedok podmienečné vylúčenie klienta z centra, prípadne môže byť vylúčený.
 2. Udalosť je zaznamenaná v spisovej zložke klienta v časti vyhodnotenie individuálneho resocializačného programu
 3. Ak dôjde k ukončeniu resocializačného programu z dôvodu nedovoleného opustenia klienta z centra tak sociálny pracovník centra túto udalosť bezodkladne oznamuje rodine klienta telefonickou formou a sociálnej kurátorke – písomnou formou. Zmluva o zabezpečení opatrení SPODaSK sa ruší zo strany centra.
 4. Osobné veci, ktoré klient zanechá v centre môžu ostať v sklade centra najdlhšie 2 týždne. Po uplynutí tejto doby sa osobné veci klienta venujú ľuďom v núdzi (charite)

Nezvestný klient

 1. V situácii, že klient je nezvestný a nik nevie o jeho pohybe a mohol by sa stať obeťou trestného činu, alebo mohol mať vážny úraz prípadne inú skutočnosť, ktorá nenasvedčuje že utiekol službukonajúci zamestnanec kontaktuje riaditeľa centra, ktorý túto udalosť ohlasuje polícii SR.
 2. Sociálny pracovník následne informuje rodinu klienta a sociálnu kurátorku.

Samovražedné myšlienky a samovražedné správanie klienta

Samovražedné myšlienky sú častým sprievodným javom drogovo závislého klienta, zvlášť pokiaľ závislý klient má diagnostikovanú pridruženú ďalšiu psychiatrickú diagnózu (depresie, úzkosť, alebo schizoidné poruchy.

 • Klient je povinný informovať a nezamlčať zamestnancovi pri spisovaný sociálnej diagnostiky samovražedné pokusy z minulosti, sebapoškodzovanie, prípadne suicidálny pokus v rodine, ktoré skončilo samovraždou.
 • Klient centra, ktorý sa počas svojho programu dozvie od iného klienta, že má samovražedné myšlienky túto udalosť bezodkladne oznámi službukonajúcemu zamestnancovi centra.
 • Klientovi je ponúknutá krízová intervencia, psychologická pomoc a psychiatrická starostlivosť.
 • V prípade akútneho hospitalizovania službukonajúci zamestnanec okamžite privolá rýchlu zdravotnú pomoc.
 • Službukonajúci zamestnanec sa vždy riadi prijatým kódexom rozpoznania hraničnej situácie (interný dokument centra)

 

Konfliktné situácie, agresívne správanie klienta

Konštruktívny konflikt je prirodzenou a dobrou súčasťou samotného resocializačného procesu. Je niekoľko spúšťačov konfliktnej situácie: nezvládnutie negatívnych emócií na verbálnej úrovni, craving (baženie si na návykovej látke), suchá recidíva, strach, fyzická alebo psychická záťaž, hlad, pocit ohrozenia, sklamanie, poníženie a pod. Rizikový konflikt, ktorý je agresivita v zmysle slovného násilia s použitím vulgárnych slov, urážok, osočovanie a ponižovanie. Ďalej fyzické násilie ako chytanie, ťahanie, strkanie, pľutie, kopanie a tlačenie má za následok okamžité vylúčenie klienta z centra a ukončenie spolupráce o poskytovaní opatrení SPODaSK.

Deeskalačné techniky a prístup

 1. Zvládnutie nepokojného, násilného a agresívneho klienta je s cieľom ho upokojiť a primerane mu pomôcť. Zabezpečiť, aby sa situácia neopakovala a neohrozovala okolie.
 2. Službukonajúci zamestnanec o tejto skutočnosti podľa okolnosti ihneď informuje riaditeľa a kolegov v odbornom tíme a volia ďalší postup riešenia krízovej situácie
 3. Pozorovať situáciu a správne ju posúdiť. Viesť s klientom rozhovor s cieľom odvrátiť jeho pozornosť a použiť techniku aktívneho počúvania. Zároveň odstrániť prípadne vplyvy, ktoré spôsobili krízovú situáciu a agresivitu za stálej komunikácie s klientom. Podľa možností a okolností dodržiavať fyzický odstup dovtedy, kým situácia nie je bezpečná.
 4. Zvoliť presun klienta do inej miestnosti, resp. na vhodné miesto na jeho upokojenie a odvrátenie pozornosti od zdroja problémov. Zabezpečí jeho pozorovanie.
 5. V situácii, keď klient ohrozuje svoj život a život iných osôb znamená, že jeho zdravotný stav si vyžaduje starostlivosť v zdravotníckom zariadení a službukonajúci zamestnanec kontaktuje rýchlu zdravotnú pomoc a políciu SR
 6. Po konfliktnom incidente a zámere klienta, že bude pokračovať v resocializačnom programe sa klient objedná na kontrolu k lekárovi zo zámerom nastavenia vhodnej liečby. Po ukončení konfliktnej situácie sa urobí písomný záznam do spisovej zložky klienta.
 7. u) Opis ponuky následnej odbornej pomoci klientovi po ukončení resocializačného programu v centre: Klient po ukončení kompletného resocializačného programu odchádza s poznatkami, kde môže vyhľadať odbornú pomoc v prípade predchádzania recidívy. Klientom, ktorí v našom centre absolvovali resocializačný program odporúčame navštevovať pravidelne kluby anonymných alkoholikov alebo anonymných narkomanov v blízkosti miesta ich pobytu. Klientovi, ktorý u nás ukončil resocializačný pobyt štvrtou fázou umožníme posilňovací pobyt jeho abstinencie za účasti odborného tímu dvojdňovým pobytom v centre za podmienky, že nebude naplnená kapacita centra. Klient, ktorý sa zúčastní posilňovacieho pobytu si náklady na pobyt hradí sám.

 

Vo Zvolene 27.5.2024

Mgr. Jakub Grančay

riaditeľ